ایمنی کار در ارتفاع

ایمنی کار در ارتفاع

آشنایی با اصول ایمنی کار ارتفاع به منظور بهره گیری از لوازم و ابراز ایمنی کار در ارتفاع و محافظتی می بایست ارکان ایمنی در کار را اجرا نمود. ایمنی کار در ارتفاع درواقع اصول و آیین نامه هاییست که پس از سالها مطالعات و تجربه در زمینه دسترسی با طناب و کار در ارتفاع […]